en
Overiť dostupnosť
Prečo rezervovať priamo?

Výhody priamej rezervácie

  • Pri priamej rezervácií garantujeme najlepšie možné ceny.
  • Nižšie ceny na iných serveroch skrývajú nemilé prekvapenia.
  • Radi splníme aj vaše individuálne požiadavky na výber poschodia alebo preferovanej izby
  • Chcete prekvapiť svoju polovičku pozornosťou na izbe? Napíšte nám. info@hotelarcus.sk
Rezervovať online
Check-in
24.
Máj
2024
Check-out
25.
Máj
2024

VOP

Arcus garden Hotel

Ubytovanie klientov (ďalej len „Klient“) v Hotel ARCUS, s.r.o. Moskovská 5, 811 08 Bratislava (ďalej len „Hotel“) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“). Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.

1. Tieto VOP platia pre zmluvy o prenájme hotelových izieb na ubytovanie, zmluvy o prenájme konferenčných a banketových miestností a miestnosti Hotela ako aj pre ďalšie pre Hosťa Hotelom vykonávané služby.

2. Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím žiadosti Hosťa Hotelom, pričom závisí od vôle Hotela, či rezerváciu príjme (ďalej len „Rezervácia“). Žiadosť o Rezerváciu je Klient oprávnený voči Hotelu uplatniť osobne, telefonicky alebo mailom.

3. Hotel ubytováva iba Klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je Klient povinný predložiť pracovníkovi Hotela identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Každý Klient, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepcii Hotela úradné tlačivo o hlásení pobytu.

4. Zmluvnými stranami sú na strane Hotela (i) spoločnosť Hotel ARCUS, s.r.o. so sídlom Moskovská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 36794767, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 46584/B, a na strane Klienta (ii) fyzická alebo právnická osoba. Pri žiadosti o rezerváciu treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Hotelu spolu s Klientom spoločne a nerozdielne ako spoludlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ sa Hotelu nepreukáže, že záväzky preberá Klient.

5. Hotel poskytuje Klientovi služby v zmysle Rezervácie v primeranom rozsahu stanovenom Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.

6. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť Klientovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od Rezervácie.

7. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Klient má k dispozícii rezervovanú izbu v deň svojho príchodu od 13:30 hod. Klient je povinný v deň svojho odchodu uvoľniť a izbu Hotelu odovzdať do 11:00 hod. V prípade oneskoreného vypratania izby Klientom (i) do 14:00 hod. je Hotel oprávnený Klientovi účtovať poplatok vo výške 20 EUR, (ii) od 14:00 hod. 100% z ceny za izbu platnej v ten daný deň.

8. Rezervovanú izbu, do ktorej sa Klient nenasťahoval najneskôr do 22:00 hod. dňa príjazdu a súčasne nebol dohodnutý neskorší príchod, môže Hotel zrušiť. Za neskorý príchod „check in“ je Hotel oprávnený si účtovať poplatok za neskorý príchod a to podľa platného cenníka hotela.

9. Klient je povinný za poskytnuté služby Hotelom zaplatiť Hotelu dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku Hotela nachádzajúcom sa na recepcii Hotela alebo na webovej stránke Hotela. Toto platí aj pre služby a výdavky poskytnuté Hotelom voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané Klientom. Klient je povinný najneskôr v posledný deň pobytu na základe predloženého vyúčtovania uhradiť Hotelu cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby. Pokiaľ cena za poskytnuté služby presiahne sumu 200,- EUR je Klient povinný na vyzvanie pracovníkov Hotela cenu za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť.

10. Hotel je oprávnený požadovať od Klienta pri Rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre Hotel záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet Hotela, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

11. V prípade, ak Klient skráti dohodnutý pobyt, je Hotel oprávnený vyúčtovať Klientovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.

12. Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po poskytnutí služieb Hotelom, a to na základe Klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Hotel má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej karty Klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode, pričom o tomto je Hotel Klienta povinný informovať.

13. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach Klienta podľa ustanovení 433 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

14. Hotel nie je zodpovedný za Klientom zabudnuté alebo stratené veci. Zabudnuté veci Klienta v Hoteli sú evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov. Po skončení tejto doby Hotel odovzdáva zabudnuté veci na miestne oddelenie strát a nálezov. Zabudnuté veci Hotel pošle Klientovi len v prípade požiadania.

15. Hotel nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Klientovi mimo Hotela.

16. V izbe ani v priestoroch Hotela nesmie Klient bez súhlasu pracovníka Hotela premiestňovať zariadenia, robiť úpravy.

17. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné (i) ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých, (ii) nosiť v priestoroch Hotela zbraň, strelivo.

18. V čase od 22:00 hod. do 07:00 hod. je Klient povinný dodržiavať nočný kľud.

19. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch. Ak hosť poruší zákaz fajčenia, hotel má právo zvýšiť dohodnutú cenu ubytovania o sumu 50,- EUR za deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia.

20. Hotel povoľuje vstup a ubytovanie zvierat iba po predchádzajúcom súhlase Hotela a to podľa platného cenníka Hotela.

21. Za škody spôsobené na zariadení Hotela zodpovedá Klient podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej Klientom na majetku Hotela, je Klient povinný uhradiť Hotelu náhradu vzniknutej škody v deň skončenia pobytu.

22. Ak dôjde k písomnému odstúpeniu Klienta od zmluvy v termíne do 48 hod. predchádzajúcich dňu príchodu, Hotel nemá nárok na náhradu škody mu týmto spôsobenú. Po uplynutí tohto termínu je Hotel oprávnený účtovať si u Klienta 100% storno poplatok z ceny objednaných služieb. Toto neplatí, ak sa Hotel s Klientom dohodli inak.

23. Pokiaľ medzi Hotelom a Klientom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže Klient do tejto doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vznikol Hotelu nárok na náhradu škody. Právo odstúpenia Klienta zaniká, pokiaľ do dohodnutej doby svoje právo na odstúpenie písomne voči Hotelu nevyužije.

24. Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.

25. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia týchto VOP. V prípade, ak Klient hrubo poruší svoje povinností, má Hotel právo od zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť pred uplynutím dohodnutého času.

26. Tieto VOP sú platné od 01.04.2023.

27. Správcom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje Hotelu v súvislosti s poskytovaním služieb Hotela je spoločnosť Hotel ARCUS,s.r.o. so sídlom Moskovská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 36794767, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 46584/B a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletné informácie nájdete na webovej stránke Hotela v sekcii GDPR.

Ing. Daniela Závodná
Konateľka

V Bratislave, 31.3.2023

1/4

Bratislavský hrad25 min

V noci osvetlený je dnes nejznámejším miestom Bratislavy, kultúrnym centrom s malebnými zákutiami a úžasnými výhľadmi.

2/4

Prezidentský palác15 min

Rokokovo-barokná budovo s nádhernou francúzskou záhradou, je od roku 1996, oficiálnym sídlom slovenského prezidenta.

3/4

Michalská brána18 min

Je jediná zachovalá mestská brána z hradieb, ktoré boly vybudované v roku 1300.

4/4

Primaciálny palác16 min

Klasicistický palác z 18. storočia, kde po víťazstve Napoleona v bitke pri Slavkove podpísali zástupcovia francúzskeho a rakúskeho cisára Prešporský mier. V súčasnosti je galerijnou expozíciou zbierky 6 anglických tapisérií zo 17. storočia a sídlom primátora hlavného mesta SR.

Zažite Bratislavu

Bratislavu si zamilujete! Na skok od Hotela Arcus máte historické pamiatky, kaviarne, reštaurácie s lokálnymi a tradičnými špecialitami. Ochutnajte hlavné mesto.

Naplánovať pobyt

Naši hostia

Hoteliérstvo máme v génoch. Vaša spokojnosť a lojalita je to, čo nás nabíja novou energiou, ktorú vám neustále vraciame v podobe kvalitných služieb. 

Veľmi milý rodinný penzión, je to vidieť v prístupe ku klientovi, izby pekné, čisté, káva , čaj na izbe potešili. Určite sem ešte prídem. Vrelo odporúčam

Jana

1

Teplé raňajky sú na objednávku takže hneď čerstvé ostatné sa dá vybrať všetkého nad mieru a na požiadanie urobia aj výbornú kávičku z kávovaru. Postele pohodlné, v kúpeľni tekuté mydlo, v sprche šampón a sprchový gél nepotrebujete mať so sebou štandardné hygienické potreby a hlavne všade čistučko. Čajík si viete dať aj na izbe.

Alena

2

Perfektné miesto za skvelú cenu. Veľmi milý každý jeden človek ktorého som tam stretol. Pekné izby a super raňajky :)

Lukáš

3

Krásny hotel v tichšej uličke s jednoduchou dostupnosťou do centra mesta, v blízkosti sa nachádzajú aj zastávky MHD. Izby sú útulné, bonusom sú kúpeľne prislúchajúce k izbám. Vyzdvihnem personál, ktorý je mimoriadne ochotný a v prípade potreby je tam pre hostí :). Raňajky sú zážitok sám o sebe :). Keď budem chcieť navštíviť opäť Bratislavu, pre ubytovanie zvolím jednoznačne tento hotel.

Alexandra

4

Blízko do centra, útulná čistá izba, krásna záhrada, milý personál ;) a super postele.

Martina

5

Hotel som si vybrala pre jeho polohu v meste. Hotel krásny čistý a príjemný personál. Veľmi ma potešili aj bezlepkové raňajky.

Alexandra

6

Útulný, štýlový rodinný hotelík s príjemným a ústretovým personálom, skvelou atmosférou... tiché prostredie, parádne raňajky... jednoducho tip-top. Všetko ako má byť. Určite využijeme znovu. Jaro a Anna.

Jaro

7

Veľmi mily, príjemný a ochotný personal. Je to krásny rodinný hotel, mala som veľkú izbu s balkónom, vynikajúci room service a keďže som poslednú noc musela odísť skôr este pred ranajkami boli mi prichystané raňajky so sebou čo veľmi potešilo :)

Timea

8
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím